Monday, 30 June 2014

ImproLAB

                            
BG
Проектът Bodies In Motion беше осъществен от Роко Захариев -тромпети, Тодор Стоянов - клавишни атмосфери, Александър Даниел - барабани или Fly we 2 the moon. Деница Дикова- движение, Саша Кръстарска - движение. 

Fly We 2 The Moon са група свободни импровизатори, опериращи в пространство отвъд стилове и жанрове. Моментална музика без граници. Деница Дикова и Саша Кръстарска са артисти на свободна практика в сферата на движението. И двете се занимават с изследване принципите на инстант композирането или още наречено моментно композиране (Instant Composition).

Това е изкуството на композирането в момента, директно пред зрителя. Тялото и ума на изпълнителя трябва да бъдат специално настроени за възприятие, въображение, интуиция и способност за взимане на бързи решения. Този тип работа изисква дълбоко и постоянно изследване в две области: едната е композирането (как нещата се правят, функционират и как биха работили заедно) и втората е техниката (изградената способност за непосредствена, бърза връзка между умът/тялото и творческият аз).Photography: Alexandar Hadjiev

Събитието се състоя за първи път в пространството на студио Suspacious. 

Тук можете да видите в снимки и видео моменти от нашето първо пътуване. Фотограф- Александър Хаджиев, видео- Венета Гатина.

Очаквайте ни отново през есента. С ново излъчване и енергия в сливането на музика и танц.
_________________________________________________________________________________

EN
Bodies in motion the project was realized by Rocco Zachariev - trumpets, Todor Stoyanov - keyboard atmospheres, Alexander Daniel  - drums or Fly we 2 the moon. Deniza Dikova - motion, Sasha Krustarska - motion. 

Fly We The Moon 2 are free improvisers group operating in the area beyond the styles and genres. Instant music without borders. Denitza Dikova and Sasha Krustarska are freelance artists in the movement. Both are engaged in research principles of instant composing or even called instantaneous composition (Instant Composition). 

This is the art of composing in the moment directly to the viewer. Body and mind of the artist should be specifically tuned for perception, imagination, intuition and the ability to take quick decisions. This type of work requires deep and ongoing research in two areas: one is the composition (how things are done, how they operate and work together) and the second is the technique (developed ability to close, quick connection between mind / body and creative I).Photography: Alexandar Hadjiev


The event took place for the first time in the space of the studio Suspacious. 

You can see in the photo and video moments from our first trip. Photographer - Alexandar Hadjiev, Video- Veneta Gatina

Expect us back in the fall. With new glow and energy in the fusion of music and dance.

Photography: Alexandar Hadjiev


                                                                                                             

Photographer: Alexandar HagjievPhotographer:Alexandar Hadjiev

Photographer: Alexandar Hadjiev1 comment:

  1. Благодаря на всички присъстващи :)

    ReplyDelete