Monday, 23 February 2015

Paradox 4x4                                                                                                                                                                                                                                                                   


                          Парадоксът 4х4 според погледа на Йохан Себастиан

„Душата иска да обитава тялото, защото без него не може нито да действа, нито да чувства’’
                                                                                              Леонардо Да Винчи

Какво преживява душата в момента на съсредоточаване ?
Кое е това, което повежда тялото към действие ?
Кога  се пробужда Пред Движението  /тишината преди движението/ ?

С участието на:
 Ивайло Димитров, Саша Кръстарска, Криатиян Гайдаров, Деница Дикова

Представлението е в интензивен репетицияонен период. Дълбоко изследване.
Очаквайте премиера. 

Споделям с вас снимки и видео от репетиция

_________________________________________________________

Paradox 4x4 under the eyes of Johann Sebastian

"The soul wants to inhabit the body because without it can neither act nor feel ''
                                                                                              Leonardo Da Vinci

What is going through your soul at the moment of focus?
Which is what led the body to action?
When awakens to the movement / stillness before the movement /?

By: 
Ivaylo Dimitrov, Sasha Krastarska, Kriatiyan Gaydarov Denitza Dikova

The performance is in intensive repetitsiyaonen period. Deep study.
Expect premiere.

I share with you photos and video from rehearsalNo comments:

Post a Comment