Sunday, 12 January 2014

If you don't have a masterpiece, start out with something else / Ако нямате шедьовър, заемете се с нещо друго


„The art is only a question of signature and date“ Ben Vautier 1972


Idea, dramaturgy and directing: Galina Borissova
Choreography by Ivonne Rainer (USA), Trisha Brown (USA), Deborah Hay (USA), Anna Sokolow (USA), Mary Wigman (Germany) and Isadora Duncan (USA)
Interpetation and dance: Garage collective – Irena Cvetanova, Nikolina Todorova, Jana Pencheva, Denica Dikova, Denica Georgieva, Krasimira Bakurdzhieva.

A starting point for the lecture-performance If You Don’t Have a Masterpiece, Please Start out Something Else is the question of the original and the copy.

Historical model examples of modern and postmodern dance will be subjected to perversion and subversion to propose that way a new context in which the contemporary artist appropriates originals by citing them. Commenting on what is already created and analyzing the present, this artistic project regards art as a question of time and signature. Can we be really original? The performance started as a part of “tri3avisim” – an initiative of the Guild for Contemporary Performing Arts at the Union of Bulgarian Artists which is supported by the Ministry of Culture and Etude Foundation.

“If You Don’t Have a Masterpiece , Please Start out Something Else” is a collaborative work of Garage Collective.

“If You Don’t Have a Masterpiece , Please Start out Something Else” is a collaborative work of Garage Collective – a new collective platform for independent artists founded in 2010, and one of the main figures in the Bulgarian contemporary dance scene Galina Borissova. The performance started as a part of “tri3avisim” - an initiative of the Guild for Contemporary Performing Arts at the Union of Bulgarian Artists which is supported by the Ministry of Culture and Etude Foundation.
_________________________________________________________________________________

Идея, драматургия и режисура: Галина Борисовa
Хореографии: Ивон Рейнър (САЩ), Триша Браун (САЩ), Дебора Хей (САЩ), Ана Соколов (САЩ), Мери Вигман (Германия) и Айзедора Дънкан (САЩ)
Интерпретация и танц: „Гараж Колектив“ – Ирена Цветанова, Николина Тодорова, Жана Пенчева, Деница Дикова, Деница Георгиева, Красимира Бакърджиева.

Изходна точка на лекцията-представление „Ако нямате шедьовър, заемете се с нещо друго“ е въпросът за оригиналите и техните копия. Исторически примери за подражание от модерния и пост-модерен танц ще бъдат подменяни и осуетявани, за да се предложи нов контекст, в който съвременният изпълнител присвоява оригинали, като ги цитира. Коментирайки вече създаденото и анализирайки настоящето, артистичният проект разглежда изкуството като въпрос на време и подпис. Дали можем да бъдем оригинални?

„Ако нямате шедьовър, заемете се с нещо друго” е съвместна работа на новосформираната през 2010 г. колективна платформа за независими артисти „Гараж Колектив” и една от основните фигури на съвременния танц у нас, Галина Борисова.

Представлението е реализирано с подкрепата на проекта „три3ависим” - инициатива на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства (ГСИИ) към Съюз на артистите в България (САБ), осъществена с финансовата подкрепа на Министерство на културата и фондация „Етюд“. 


No comments:

Post a comment