Sunday, 12 January 2014

Lexic-on / Тълковен речник


Author and concept: Irina Goleva

With Denitsa Dikova (dancer and co-author) and 
Daniel Alexander (musician and co-author)
Costumes and stage design: Velika Prahova and 
Christina Krumova (assistant)

"LEXIC-ON" performance is created on the basis of nine musical miniatures of the movement and improvisations, in each of them stand a

word and a personal decision for its meaning. They build three story parts, approaching the overall structure of the performance to the structure of the genre "haiku" – the shortest form of poetry in world literature, having the clarity, completeness, and even the emptiness of one music note.


"Lexic-on" performance translates the happening of dance, sound and language into a personal interpretation. Not the expression of something but its existence.

"My personality is a conductor to structural units of language with their meanings. I feel free to use them, choosing to move with the music, to create music, to seek my own rhythm, a story which I can share with the purity and simplicity of my sense, deep, such as it is, without changing things with clarity and completeness of the decisions that come from my imagination." 
Irina Goleva

This project is funded by the Ministry of Culture and with the support of the resident program of Center for Contemporary Dance "Derida Dance Centre".


                           Автор и концепция: Ирина Голева
С: Деница Дикова (танцьор и съавтор)  
и Александър Даниел (музикант и съавтор)
Костюми и сценична среда: Велика Прахова
Асистент костюми: Христина Крумова

Тълковен речник е създаден на базата на девет музикално- движенчески миниатюри и импровизации, в основата на всяка една от които стои определена дума и личното решение за значението й.
Те изграждат три сюжетни части, доближавайки цялостната структура на представлението до структурата на жанра хайку – най-късата поетична форма в световната литература, притежаваща чистотата, завършеността и дори празнотата на една нота.

Тълковен речник превежда случването на танц, звук и език в лична интерпретация. Не изразът на нещо, а съществуването му.

"Личността ми е проводник на структурни езикови единици със своите значения. Имам свободата да ги използвам, избирайки да се движа, с музика, да създам от тях музика, да потърся собствен ритъм, история която споделям в чистия и прост мой смисъл, дълбок, такъв какъвто е, без да променям нещата с чистотата и завършеността на решенията дошли от въображението ми."

от Ирина Голева

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на Културата и с подкрепата на резидентска програма на Център за съвременен танц Derida Dance Centre. Lexic-on won IKAR 2014
Lexic-on won the prize IKAR 2014 for Contemporary Dance and Performance/ click here for more information

No comments:

Post a comment