Saturday, 11 January 2014

InBeTwin


Authors: Denitsa Dikova, Nikolina Todorova
Photographer: Lidiq Kulekova, Gergana Ivanova, Kalina Qnchulova
Design: Qna Kazakova
Artists: Denitsa Dikova, Nikolina Todorova

InBeTwin is a dance performance for personal crazyness, for imagination and games for two, which save you from getting crazy. Less you control your mind, the richer and interesting is your world. You can live only if you let your mind free and build an universe of absurdity and self irony. The main goal is to create a performance with universal message in which the audience is directly involved into the language of dance. The conflict reality – unreality takes us to state of dream,
where everyone can afford to be himself. The performance is directed to all who have the courage to live on the edge between madness and everyday life, revealing their eccentricity. To enter the theatre at 51, but to leave at 15, because InBeTwin provokes senses, the freedom of perception and opens imagination. Distinguished by something, you risk to be declared insane, but being two it seems just a lot of fun.

In Be Twin is realized with the help and support of foundation "Etud"
02.06.2011 - Theatre "Sfumato", Sofia - Premiere
05.10.2011 - Youth Theatre "Nikolay Binev", Sofia, Festival "Fair young"
19.11.2011 - In the first free lance festival organized by ACT.
15.10.2012 - Colosseo Nuovo Teatro, Rome, Italy. At the invitation of the Bulgarian Cultural Institute.


             Aвтори: Деница Дикова, Николина Тодорова
Фотограф: Лидия Кулекова, Гергана Иванова, Калина Янчулова 
Дизайн: Яна Казакова
Участват: Деница Дикова, Николина Тодорова

InBeTwin е танцово представление за личната чудатост, за въображението и игрите по двама, които те спасяват от полудяване. Колкото по-малко контролираш ума си, толкова по-богат и интересен е твоят свят. Ако си позволиш свобода и пластичност на ума, изградиш
свят на абсурдност и самоирония, ще можеш да живееш. Основна цел е създаването на представление с универсално послание, в което
публиката бива непосредствено въвлечена чрез езика на танца. Конфликтът реалност – нереалност ни пренася в състояние на мечтание, където всеки може да си позволи да бъде себе си. Спектакълът е насочен към всички, които имат смелостта да живеят на ръба между лудостта и ежедневието, разкривайки своята чудатост. Да влезеш в театъра на 51, а да си тръгнеш на 15 години, защото InBeTwin провокира сетивата, дава свобода за възприятие и отваря въображението. Отличавайки се пo нещо, рискуваш да бъдеш обявен за луд, но по двама изглежда просто много забавно.

In Be Twin e реализиран със съдействието на фондация “Етюд”
02.06.2011 - Театрална работилница “Сфумато”, София - Премиера
05.10.2011 - Младежки театър “Николай Бинев”, София, Фестивал “Панаир на младите”
19.11.2011 - в рамките на първия фестивал за свободен театър организиран от ACT.
15.10.2012  - Colosseo Nuovo Teatro, Рим, Италия. По покана на Българския културен институт.

No comments:

Post a Comment