Saturday, 11 January 2014

EPISODE IV / ЕПИЗОД IV


Author : Zhana Pencheva
Light: Joseph Astrukov
Photographer: Gergana Ivanova
Performer: Denitza Dikova , Irena Tsvetanova
Krasimira Bakardjieva Nikolina Todorova

There is a short phrase built from four basic elements: air… movement… sound… space. The repetition of a particular event increases its intensity, creates routine or transforms, in well developed mechanisms – a cycle. The cyclic recurrence is the basis of every natural process x 2.

Episode IV is part of the project "(not) depend", supported by the Guild of Contemporary Performing Arts of the Union of artists in Bulgaria ( UAB ).

23, 24.03.2011 - "The Red House", Sofia
03.05, 22.06.2011 - "The Red House", Sofia, "Shake it" - dance evening Garage Collective
19.06.2011 - NBU, Sofia, Concert of foundation “Etud”
10.10.2011 - Theatre "Adriana Budevska", Burgas, "Age of Aquarius" Festival of Bulgarian physical and visual theater and performance
17.11.2011 - "The Red House", Sofia, in the first free theater festival organized by ACT.
_________________________________________________________________________________


Автор: Жана Пенчева
Осветление: Йосиф Аструков
Фотограф: Гергана Иванова
Участват: Деница Дикова, Ирена Цветанова, Красимира Бакърджиева, Николина Тодорова

Времето е кратка фраза изградена от четири основни елемента: въздух... движение... звук... пространство. Повтаряемостта на дадено събитие засилва неговия интензитет, създава рутина или го превръща в добре разработен механизъм – цикъл. Цикличността е в основата на всеки природен процес x 2.
Епизод IV е част от проект "(Не)Зависим", подкрепен от Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към Съюза на артистите в България (САБ).

23 и 24.03.2011 г.- “Червената къща”, София
03.05 и 22.06.2011 г. - “Червената къща”, София, “Shake it” - танцова вечер на Garage Collective
19.06.2011 г. - НБУ, София, Концерт на фондация “Етюд”
10.10.2011 г. - театър “Адриана Будевска”, Бургас, “Ерата на водолея “ фестивал на българския физически и визуален театър и пърформанс
17.11.2011 г. - “Червената къща”, София, в рамките на първия фестивал за свободен театър организиран от ACT.

No comments:

Post a Comment